User Tools

Site Tools


tyoejaerjestys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tyoejaerjestys [2021/05/16 18:17] (current)
ple created
Line 1: Line 1:
 +====== Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n Työjärjestys ======
 +
 +===== I Yleistä =====
 +
 +==== 1 § Soveltamisala ====
 +Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n (myöhemmin killan) kokouksissa noudatetaan tätä
 +työjärjestystä sen lisäksi, mitä killan säännöissä on määrätty.
 +
 +===== II Killan kokoukset =====
 +
 +==== 2 § Koolle kutsuminen ja laillisuus ====
 +Kokous kutsutaan koolle killan sääntöjen 11 § määräämällä tavalla.
 +
 +==== 3 § Äänioikeus ====
 +Äänioikeus,​ vaalikelpoisuus ja läsnäolo- sekä puheoikeudet määräytyvät killan sääntöjen 12
 +§ mukaan.
 +
 +==== 4 § Esteellisyys ====
 +Jäsen on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon,​ mikäli hänen
 +henkilökohtainen etunsa voi asiassa joutua ristiriitaan killan edun kanssa. Esteellisen
 +jäsenen on kokouksessa ilmoitettava esteellisyydestään ja poistuttava kokoustilasta asian
 +käsittelyn ajaksi. Jäsenen esteellisyydestä voidaan myös tehdä esteellisyysmuistutus,​ jolloin
 +kokous ratkaisee jäsenen esteellisyyden.
 +Kokouksen henkilövalinnoissa esteellisyyttä ei huomioida.
 +Yhdistyslain 26 § mukaan myös:
 +“Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa
 +äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai
 +erottamisesta,​ tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä,​ kun
 +asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.”
 +
 +==== 5 § Asioiden ottaminen kokoukseen ====
 +Killan hallitus päättää killan kokouksen esityslistalle otettavat asiat, lukuunottamatta
 +kohdassa “ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN” päätettyjä muutoksia. Jäsenet voivat tehdä
 +aloitteita killan hallitukselle kokoukseen otettavista asioista toimittamalla aloitteen
 +hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Killan hallitus käsittelee
 +aloitteet kokouksessaan ja vastaa aloitteen tekijälle.
 +Asiat esittelee lähtökohtaisesti hallitus. Hallitus tekee päätösesitykset,​ lukuunottamatta
 +kohdassa “ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN” lisättyjä kohtia, joihin kokous tekee
 +päätösesitykset. Päätöksessä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden toimijoille
 +päätösesitys tehdään kokouksessa.
 +
 +==== 6 § Kokouksen järjestäytyminen ====
 +Kokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja,​ joka on killan varsinainen
 +jäsen. Ennen puheenjohtajan valintaa kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.
 +Kokouksen sihteerinä toimii kokouksen valitsema varsinainen jäsen.
 +Kokouksen alussa valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä heille
 +henkilökohtaiset varahenkilöt. Kokouksen alussa valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä
 +ääntenlaskijoiksi. Ääntenlaskijat eivät voi samanaikaisesti toimia pöytäkirjantarkastajina.
 +
 +==== 7 § Päätösehdotukset ====
 +Päätösehdotusten äänestysjärjestys määrätään killan sääntöjen 14 § mukaan. Kokouksessa
 +tehtyä päätösehdotusta,​ jota ei ole kannatettu, ei oteta mukaan äänestyksiin. Kannatus
 +ilmaistakoon pyydetyllä kannatuspuheenvuorolla.
 +
 +==== 8 § Äänestykset ====
 +Äänestyksissä ja vaaleissa toimitaan killan sääntöjen 14 § ja 15 § määräämällä tavalla.
 +Ääntenlaskennassa toimitaan killan sääntöjen 16 § määräämällä tavalla.
 +
 +==== 9 § Pöytääminen ====
 +Esillä oleva asia voidaan pöydätä tai palauttaa hallitukselle käsittelyyn yksinkertaisella
 +äänienemmistöllä. Kun asia pöydätään,​ se otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa
 +kokouksessa sellaisenaan. Jo pöydättyä asiaa ei voi pöydätä uudelleen. Kun asia
 +palautetaan hallitukselle käsittelyyn,​ hallitus valmistelee asian uudelleen ja tuo sen
 +kokoukseen.
 +
 +==== 10 § Pöytäkirja ====
 +Kokouksen sihteeri pitää kokouksesta päätöspöytäkirjaa,​ johon merkitään kokouksessa
 +tehdyt päätökset ja esitykset sekä mahdolliset äänestykset.
 +Pöytäkirjantarkastus tehdään killan sääntöjen 13 § mukaan.
 +
 +==== 11 § Toivomusponnet ====
 +Jäsenet voivat esittää hallitukselle toivomusponsia. Kannatetuksi tulleista ponsiehdotuksista
 +on äänestettävä. Hallituksen tulee vastata ponsiin seuraavassa kokouksessa.
 +
 +===== III Hallituksen,​ teekkarivaltuuston edustajien sekä toimikuntien nimittäminen ja vapauttaminen tehtävistään =====
 +
 +==== 12 § Teekkarivaltuuston edustajat ====
 +Kokous valitsee Tampereen Teekkarit ry:n teekkarivaltuustoon killan edustajat sekä
 +varaedustajat. Kokous voi tarvittaessa vapauttaa edustajan tehtävistään tai täydentää
 +edustajien kokoonpanoa.
 +
 +==== 13 § Toimikunnat ====
 +Kokous voi nimittää tiettyihin tehtäviin erityisiä toimikuntia. Toimikunta on velvollinen
 +raportoimaan tehtävänsä toteuttamisesta kokoukselle ja dokumentoimaan toimintaansa.
 +Kokous nimittää toimikunnat määräajaksi. Kokous voi tarvittaessa vapauttaa toimikunnan
 +tehtävistään tai täydentää toimikunnan kokoonpanoa.
 +
 +==== 14 § Hallituksenmuodostaja ====
 +Kokous valitsee henkilövaalissa hallituksenmuodostajan,​ jonka tehtävänä on muodostaa
 +hallitus.
 +Vaalin pohjana ovat kokouksessa tehdyt ehdotukset. Vaalit käydään aiemmin mainitun killan
 +sääntöjen 14 § ja 15 § määräämällä tavalla.
 +
 +==== 15 § Hallitus ====
 +Hallituksen kokoonpano ja sen tehtävät määräytyvät killan sääntöjen § 17 mukaan.
 +
 +==== 16 § Esitys hallituksen kokoonpanoksi ====
 +Hallituksenmuodostaja esittää samassa kokouksessa asiakysymyksenä ehdotuksensa
 +hallituksen henkilökokoonpanoksi. Jos kokous hyväksyy ehdotuksen, on
 +hallituksenmuodostaja nimetty hallituksen puheenjohtajaksi ja ehdotuksessa mainitut
 +henkilöt hallituksen jäseniksi.
 +Jollei kokous hyväksy esitystä, annetaan hallituksenmuodostajalle uusi mahdollisuus esittää
 +hallitusehdotusta. Jollei sitäkään hyväksytä,​ annetaan hallituksenmuodostajalle vielä kolmas
 +mahdollisuus esittää hallitusehdotusta. Mikäli sitäkään ei hyväksytä,​ suoritetaan uusi
 +hallituksenmuodostajan vaali. Hallituksen muodostaminen voidaan antaa uudelleen
 +tehtäväksi aiemmin hylättyjen hallitusesitysten tehneelle hallituksenmuodostajalle.
 +Menettelyä jatketaan, kunnes kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän
 +ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.
 +
 +==== 17 § Hallituksen jäsenen vapauttaminen tehtävästään ====
 +Hallituksen jäsenen voi vapauttaa tehtävästään killan sääntöjen 17 § määräämällä tavalla.
 +
 +===== IV Erityisiä määräyksiä =====
 +
 +==== 18 § Työjärjestyksen muuttaminen ====
 +Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään killan kokouksessa
 +yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Työjärjestyksen muuttamisesta on
 +mainittava kokouskutsussa.
 +
 +==== 19 § Työjärjestyksen voimaantulo ====
 +Tämä työjärjestys tulee voimaan killan kokouksen päätöksellä 27.04.2021.
 +
  
tyoejaerjestys.txt · Last modified: 2021/05/16 18:17 by ple