User Tools

Site Tools


taloustoimikunnan_tyoejaerjestys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taloustoimikunnan_tyoejaerjestys [2021/05/16 18:22] (current)
ple created
Line 1: Line 1:
 +====== Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n Taloustoimikunnan työjärjestys ======
  
 +===== I Yleistä =====
 +==== 1 § Soveltamisala ====
 +Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n, myöhemmin killan, taloustoimikunnassa
 +noudatetaan tätä työjärjestystä sen lisäksi, mitä killan säännöissä on määrätty.
 +==== 2 § Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta ====
 +Taloustoimikunta valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 +Taloustoimikunnan sihteerinä voi toimia killan hallituksen jäsen, jolloin sihteeri on
 +äänivallaton. Sihteerinä voi toimia myös äänivallallinen taloustoimikunnan jäsen.
 +==== 3 § Tehtävät ====
 +Taloustoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana ja valmistelevana
 +asiantuntijaelimenä,​ joka antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai
 +killan kokoukselle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista.
 +Taloustoimikunnan tehtäväpiiriin kuuluvat
 +- killan talous ja sitä koskevien suunnitelmien valmistelu,
 +- killan talousarvion laatimiseen osallistuminen,​
 +- killan tilinpäätöksen käsitteleminen ja
 +- killan kokouksen sille määräämät tehtävät.
 +
 +==== 4 § Toimikunnan jäsenet ====
 +Taloustoimikuntaan kuuluu ainakin 3 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä,
 +joista vähintään 2 on nimityshetkellä killan jäseniä.
 +Taloustoimikunnan jäsenet nimittää killan kokous.
 +
 +===== II Taloustoimikunnan kokoukset =====
 +
 +==== 5 § Taloustoimikunnan kokoukset ====
 +Taloustoimikunnan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus, toimikunnan puheenjohtaja
 +tai toimikunnan varapuheenjohtaja toimikunnan keskenään päättämällä tavalla.
 +Toimikunta on päätösvaltainen,​ kun sen kokouksessa on paikalla vähintään puolet
 +toimikunnasta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 +
 +==== 6 § Asioiden ottaminen kokoukseen ja päätösesitykset ====
 +Asiat ja päätösesitykset toimikunnan kokoukseen valmistelee toimikunnan
 +puheenjohtajisto. Valmistelussa apuna voi olla myös killan hallituksen jäsen.
 +
 +==== 7 § Päätöksenteko ====
 +Toimikunnan kokouksissa noudatetaan killan säännöissä kuvattua
 +päätöksentekojärjestystä soveltuvin osin.
 +
 +===== III Toimikunnan kausi ja toimikunnan jäsenen vapauttaminen tehtävistään =====
 +
 +==== 8 § Toimikunnan jäsenen nimittäminen toimikuntaan ====
 +Toimikunnan jäsen nimitetään 1 vuodeksi kerrallaan.
 +
 +==== 9 § Toimikunnan jäsenen vapauttaminen tehtävistään ====
 +Toimikunnan jäsen voi pyytää eroa tehtävästään ilmoittamalla siitä toimikunnan
 +puheenjohtajistolle tai killan hallituksen jäsenelle. Eron myöntää killan kokous.
 +
 +==== 10 § Toimikunnan täydentäminen ====
 +Killan kokous voi halutessaan täydentää toimikuntaa kesken toimikauden.
 +
 +===== IV Erityisiä määräyksiä =====
 +
 +==== 11 § Työjärjestyksen muuttaminen ====
 +Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa killan kokouksen yksinkertaisella
 +ääntenenemmistöllä.
 +
 +==== 12 § Työjärjestyksen voimaantulo ====
 +Tämä työjärjestys astuu voimaan välittömästi.
 +
 +
 +Hyväksytty killan kokouksessa 27.4.2021.
taloustoimikunnan_tyoejaerjestys.txt · Last modified: 2021/05/16 18:22 by ple