User Tools

Site Tools


strategia

Strategia 2022–2025

Tämä on Tampereen TietoTeekkarikillan eli tuttavallisemmin TiTen ensimmäinen strategia. Strategia antaa suuntaa killan toiminnan suunnittelulle ja nostaa killalle tärkeimmät tai eniten muutosta kaipaavat teemat selkeästi näkyviin. Tästä paperista löytyviä tavoitteita ja ohjeita onkin syytä priorisoida killan vaikeiden päätösten hetkinä.

Killan toimintakentässä on tapahtunut jatkuvia ja nopeita muutoksia viime vuosina. Esimerkiksi muutokset yliopisto-organisaatiossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet kiltaan merkittävästi. On helppo olettaa, että jatkossakin kilta elää nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tästä syystä strategia on ajankohtainen; tähän mennessä kilta on suunnitellut toimintaansa vuosi kerrallaan, mutta nyt normaalin suunnittelun ohelle tarvitaan myös pitkäjänteisempää otetta killan kehittämiseksi muutosten kuohunnassa. Tämän strategian ja sen tavoitteiden tarkasteluväli on asetettu vuodesta 2022 vuoteen 2025. Strategiakauden lopuksi muodostetaan jälleen uudet tavoitteet seuraavalle kaudelle.

Tätä strategiaa on valmisteltu toimintavuosina 2021–2022. Työn toteuttamiseksi killan hallituksen valitsema toimihenkilö ja strategiatoimikunta toteuttivat laajan jäsenkyselyn, johon saatiin yli sata vastausta tietoteekkareilta. Kyselytulosten perusteella hallitukselle ja jäsenistölle järjestettiin työpajat, joissa käytiin syvällisemmin käsiksi kyselynvastauksien teemoihin. Tämä paperi on jäsenkyselyn ja työpajojen pohjalta muodostetun luonnoksen N:s iteraatio. Jäsenistöltä ja hallitukselta pyydettiin strategian luonnokseen kommentteja, joiden pohjalta killan yleiskokous hyväksyi killan ensimmäisen strategian.

Tampereella 23.3.2022

Strategiatoimihenkilö Veli-Matti Korpelainen sekä toimikunnan jäsenet Tiina Mikkonen, Valtteri Yli-Karro, Vivian Lunnikivi, Olli Pietikäinen, Petri Kemppinen ja Roni Korkeamäki.

Killan strategiset tavoitteet vuosille 2022–2025

1. TiTe on yhteinen ja rakas

TiTen toiminnan sydän on ympäri vuorokauden auki oleva kiltahuone, johon jokaisella on tervetullut olo. Ilmapiiriltään viihtyisä ja mukaansatempaava kiltahuone tarjoaa helpon tarttumapinnan killan toimintaan. Toimintaan voi lähteä matalalla kynnyksellä yksin osallistuen, yhdessä tuttujen kanssa tai uusia tuttavuuksia etsien. Kilta järjestää monipuolista ja helposti lähestyttävää toimintaa kirjavan jäsenistönsä erilaiset elämäntilanteet huomioon ottaen. Toiminnan suunnittelun ytimessä on jäsenten erilaisten tarpeiden ja toiveiden selvittäminen.

Yhtenäisen ja lämpimän TiTe-yhteisön hyvinvointiin panostetaan aktiivisesti. Vuosikurssien välisiä kuiluja kurotaan aktiivisesti umpeen kekseliäin keinoin. Jokaisen on helppo tuntea olonsa tervetulleeksi TiTen tapahtumiin riippumatta esimerkiksi kaveriporukasta, opintojen vaiheesta tai siitä, kuuluuko hallitukseen vai ei. Toimintaan osallistumalla on helppo saada uusia ystäviä.

Killan toiminta on yhdenvertaista. Yhdenvertaisuuden toteuttamisen apuna käytetään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jota päivitetään tarpeen mukaan. Jäsenet tuntevat suunnitelman ja tsemppaavat aktiivisesti toisiaan ylläpitämään yhteisöä, jossa jokaisen on hyvä olla. Stereotypioita, ennakkoluuloja tai muiden leimaamista ei yhteisön sisällä ole. Jäseniä ei kategorisoida erilaisiin ryhmiin, vaan jokaista arvostetaan uniikkina yksilönä ja tasavertaisena yhteisön jäsenenä. Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen, epäasiallinen käytös ja muu häirintä kitketään pois killan toiminnasta selkeillä otteilla yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Erityisiä huomioon otettavia asioita:

 • Jäsenistön mielipiteitä, tuntemuksia ja toiveita selvitetään matalan kynnyksen palauteväylien sekä kyselyiden avulla. Saatuja palautteita ja kyselyvastauksia käytetään toiminnan kehittämiseen, ja tuloksista sekä niiden vaikutuksista toiminnan kehittämiseen kerrotaan avoimesti.
 • Kartoitetaan jäsenistön mielipiteitä, tuntemuksia ja toiveita yhteisöllisyyden kehittämiseen vuosittaisen kyselyn avulla.
 • Kiinnitetään erityistä huomiota koronapandemian vaikutusten korjaamiseen yhteisössä. Varmistetaan, että eri vuosikursseihin ja eri kaveriporukoihin kuuluvat opiskelijat pääsevät kunnolla tutustumaan toisiinsa. Luodaan helppoja mahdollisuuksia uusien tuttavuuksien luomiseen ja syvempien ystävyyksien solmimiseen.
 • TiTellä on oma kiltahuone yliopiston tiloissa yliopiston kustantamana. Vaikutetaan tarvittaessa tilanteen säilymiseen. Varaudutaan kuitenkin kustantamaan itse oma kiltahuone. Annetaan jäsenille enemmän syitä saapua kiltahuoneelle. Järjestetään yhteisöllisyyttä korostavaa toimintaa kiltahuoneella, esimerkiksi tapahtumien muodossa. Varmistetaan, että erityisesti fuksit tutustuvat kiltahuoneeseen ja ottavat sen omakseen.
 • Lisätään monipuolisesti ei-alkoholikeskeisiä tapahtumia. Järjestetään enemmän etenkin koulutukseen, työelämään ja liikuntaan liittyviä tapahtumia.
 • Tutkitaan kriittisesti killassa vallitsevia perinteitä, sanatonta tietoa ja muita sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa yhteisöllisyyteen. Ratkaistaan mahdolliset ongelmat, jotka haittaavat strategisia tavoitteita.

2. Killassa kasvaa aktiivisia, osaavia ja hyvinvoivia TiTeläisiä

Kilta innostaa tietoteekkareita aktiiviseen toimintaan killassa ja sen ulkopuolella. Jokaisella on mahdollisuus löytää oma juttunsa, josta innostua ja jota tehdä TiTemäiseen tyyliin isosti. Kilta on kannustava ja matalan kynnyksen alusta kokeilla, oppia ja onnistua – tai epäonnistua.

Hallitustoiminta on laadukasta ja asiallista, sekä samalla myös houkuttelevaa ja tarjoaa matalan kynnyksen opetella ja kokea uutta. Hallitukseen hakeminen on selkeää ja valinnat tehdään reilusti. Hallitustoimijat ymmärtävät tehtäviensä vastuut ja heille annetaan tilaa toteuttaa tehtävänsä omalla tyylillään.

Tietoteekkareita kannustetaan hakemaan vapaaehtois- ja luottamustehtäviin esimerkiksi killan hallitukseen, ylioppilaskunnan edustajistoon, teekkarivaltuustoon ja yliopistohallinnon edustustehtäviin. TiTe ajaa aktiivisesti jäsentensä asiaa erilaisissa toimielimissä ja valvoo heidän etujaan niin yliopistossa kuin myös yhteiskunnassa laajemminkin. Erityisesti kilta valvoo tietotekniikan opetuksen laatua ja vaatii yliopistolta jatkuvasti pyrkimistä parempaan, tietenkin hyvässä yhteishengessä toimien.

Killan aktiiveille tarjotaan laadukkaita perehdytyksiä, ja heidän hyvinvointiinsa kiinnitetään erityistä huomiota. Aktiivisia tietoteekkareita arvostetaan, ja he saavat kiitosta killalle antamastaan ajasta. Heidän on helppo pyytää apua ja sitä he myös saavat. Killan yhteisössä aktiivit löytävät helposti toisensa, ja he voivat yhdessä harjoittaa tekemistä ja vaikuttamista.

Erityisiä huomioon otettavia asioita:

 • Kilta panostaa sen eri toimijoiden laadukkaisiin ja ajankohtaisiin perehdytyksiin.
 • Hyvinvoinnin kokonaisuuteen kiinnitetään huomiota esimerkiksi kehittämällä sellaista kulttuuria, jossa kiitetään tehdystä työstä, apua osataan pyytää ja apua myös annetaan. Toimijoille järjestetään mahdollisuuksia perehtyä hyvinvointinsa edistämiseen esimerkiksi erilaisin koulutuksin.
 • Sellaisiin osa-alueisiin killan vapaaehtoistoiminnassa, joihin koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti, tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.
 • Jokaisella TiTeläisellä kuuluu olla mahdollisuus aktiivisuuteen. Jatketaan kynnyksen madaltamista esimerkiksi laajentamalla toimikuntatoimintaa.
 • Hallinnon opiskelijaedustajien, ylioppilaskunnan ja Tampereen teekkarit ry:n eri tehtävien houkuttelevuuteen kiinnitetään huomiota. Viestitään eri hauista ahkerasti ja innostavasti.
 • TiTe luo uusia ja aktiivisesti ylläpitää vanhoja suhteita tiedekuntaan ja muualle yliopiston hallintoon.

Strategian toteuttaminen ja toteutumisen seuranta

Hallituksen jokainen jäsen perehdytetään strategian käyttämiseen osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toimintasuunnitelma ja muut mahdolliset toimintaa ohjaavat paperit valmistellaan strategian päämäärät huomioon ottaen. Tarvittaessa päätöksenteossa priorisoidaan sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät strategisia kärkiä.

Strategian päämäärien toteutumista seurataan tutkimalla määriteltyjä mittareita jokaisen toimintavuoden aikana. Hallitus raportoi vähintään kerran vuodessa jäsenistölle strategian edistämisestä käyttäen hyväksi seuraavaksi määriteltyjä mittareita.

Mittarit strategisille tavoitteille:

1. TiTe on yhteinen ja rakas

 • Tapahtumien määrä, matalan kynnyksen tapahtumien määrä, ei-alkoholikeskeisten tapahtumien määrä.
 • Kiltahuoneen säilymiseen vaikutettu (kyllä/ei, miksi, miten?), oman kiltahuoneen kustantamiseen varauduttu (kyllä/ei, miten?)
 • Palautekysely tehty (kyllä/ei), palautteeseen reagoitu (kyllä/ei, miten?)
 • Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys tehty (kyllä/ei), suunnitelman sisällöistä viestitty jäsenille (kyllä/ei), yhdenvertaisuuskyselyn tulokset, yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät toimet vuoden aikana
 • Yhteisöllisyyteen liittyvän kyselyn tulokset

2. Killassa kasvaa aktiivisia, osaavia ja hyvinvoivia TiTeläisiä

 • Hallitukseen hakemisen prosessi ja pelisäännöt on määritelty koko jäsenistön kanssa (kyllä/ei), valinnat on suoritettu prosessin mukaan (kyllä/ei)
 • Toimijoille järjestettyjen perehdytystilaisuuksien monipuolisuus (mitä erilaisia teemoja on käyty läpi?)
 • Killan tarjoamien tehtävien määrä, killan tehtävissä toimivien jäsenten määrä (esim. hallitus, toimihenkilöt, toimikunnat)
 • Mihin kaikkeen kilta on pyrkinyt vaikuttamaan vuoden aikana?
 • Killan toimijoille järjestetyt virkistäytymistilaisuudet (alkoholilliset, alkoholittomat)
 • Mistä hauista on viestitty jäsenistölle?
 • Tietoteekkarien määrä ylioppilaskunnan edustajistossa, ylioppilaskunnan hallituksessa, Tampereen teekkarit ry:n hallituksessa, Teekkarijaostossa, Kollektiivissa, eri halloped-tehtävissä sekä hakijamäärät näihin tehtäviin niiltä osin kun ne ovat julkisia.
strategia.txt · Last modified: 2022/05/22 21:56 by ple