User Tools

Site Tools


killan_saeaennoet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
killan_saeaennoet [2018/01/22 18:37]
zyrk
killan_saeaennoet [2018/12/05 10:29] (current)
qike
Line 87: Line 87:
 === 8 § Vuosikokous === === 8 § Vuosikokous ===
  
-Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: +Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: ​\\  
-- käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,​ +- käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus, ​\\  
-- käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös +- käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös  
-kuultava toiminnantarkastajien lausunto, +kuultava toiminnantarkastajien lausunto, ​\\  
-- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille+- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ​\\ 
  
 === 9 § Vaalikokous === === 9 § Vaalikokous ===
  
-Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: +Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: ​\\  
-- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, +- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, ​\\  
-- valittava toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä,​ +- valittava toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä, ​\\  
-- päätettävä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus, +- päätettävä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus, ​\\  
-- päätettävä killan kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle,​ +- päätettävä killan kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle, ​\\  
-- hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.+- hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio. ​\\ 
  
 === 10 § Ylimääräinen kokous === === 10 § Ylimääräinen kokous ===
Line 141: Line 141:
 === 16 § Ääntenlaskenta === === 16 § Ääntenlaskenta ===
  
-Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon +Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon ​\\  
-- äänioikeutettuja,​ jotka eivät ole äänestäneet,​ koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa; eikä +- äänioikeutettuja,​ jotka eivät ole äänestäneet,​ koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa; eikä  ​\\ ​
 - äänestyslippuja,​ joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty. - äänestyslippuja,​ joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.
  
Line 151: Line 151:
 Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5–10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5–10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.
 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,​ sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,​ sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
-Hallituksen tehtävänä on +Hallituksen tehtävänä on \\  
-­- johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta; +­- johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta; ​\\  
-­- valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; +­- valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; ​\\  
--­ laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; +-­ laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; ​\\  
-­- kutsua killan kokoukset koolle; +­- kutsua killan kokoukset koolle; ​\\  
-­- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi; ja+­- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi; ja \\ 
 ­- hyväksyä uudet jäsenet. ­- hyväksyä uudet jäsenet.
  
killan_saeaennoet.txt · Last modified: 2018/12/05 10:29 by qike