User Tools

Site Tools


killan_saeaennoet

Säännöt

Killan säännöt tekstimuodossa:

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen TietoTeekkarikilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä TiTe. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Information Technology.

Kilta on perustettu 14.5.1991.

Killan kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa, edistää ja kehittää tietotekniikan opiskelua sekä sen tuntemusta yhteiskunnassa, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi muun muassa

 • järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja, opintomatkoja, juhlia sekä muuta vapaa-ajan toimintaa;
 • hoitaa killan tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehtiä tai muuta aineistoa;
 • järjestää yritysyhteistyötapahtumia ja -messuja;
 • tiedottaa työpaikoista;
 • pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin, Tampereen yliopiston hallintoelimiin ja henkilökuntaan, Tampereen ylioppilaskuntaan, Tampereen Teekkarit ry:hyn, ammattijärjestöihin, elinkeinoelämään sekä muihin tarpeellisiin sidosryhmiin.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 • hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
 • välittää ja myydä opiskeluun ja harrastustoimintaan liittyviä materiaaleja, kuten opiskeluvälineitä, oppikirjoja ja haalarimerkkejä;
 • järjestää huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla;
 • harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei voi hankkia taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

II LUKU Jäsenet ja maksut

3 § Jäseneksi liittyminen

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa teknistieteellisiä tutkinto-, jatko-, tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun. Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen korkeakoulussa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja Suomessa suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.

Ennen sääntöjen muuttamista varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyt säilyttävät jäsenkelpoisuutensa varsinaiseksi jäseneksi opintojensa loppuun asti.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta killan hallitus. Henkilö, joka on erotettu killasta 6 § 1 tai 2 momentin mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä. Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän täyttää näissä säännöissä varsinaiselta jäseneltä vaaditut ehdot.

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Killan varsinaiset jäsenet sekä ulkojäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan.

Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous. Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat killan varsinaisia jäseniä.

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinaisen jäsenen sekä ulkojäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan lukuvuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan kalenterivuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.

6 § Jäsenen erottaminen

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Killan hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen ei enää täytä laissa tai killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jos killan jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa, voi hallitus evätä jäseneltä määräajaksi, kuitenkaan enintään puoleksi vuodeksi, oikeuden osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin.

III LUKU Killan kokoukset

7 § Killan kokoukset

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus.

8 § Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus;
 • käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös;
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto;
 • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9 § Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
 • valittava toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;
 • päätettävä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus;
 • päätettävä killan kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle;
 • hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10 § Ylimääräinen kokous

Killan ylimääräinen kokous on pidettävä, kun killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kaksikymmentäviisi (25) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä, lukuunottamatta kesää (1.5. - 1.9), jolloin kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Killan kokousten koollekutsuminen

Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista sekä mainittava kokouksen aika ja paikka.

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

12 § Äänioikeus

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo­ ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13 § Pöytäkirjantarkastus

Killan kokouksissa valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestelyt ja vaalit

14 § Päätöksentekojärjestys

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

15 § Vaalit

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen, ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

16 § Ääntenlaskenta

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa;
 • tyhjiä tai hylättyjä ääniä.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

17 § Hallitus

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5–10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
 • ­valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • ­kutsua killan kokoukset koolle;
 • ­päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi; ja
 • ­hyväksyä uudet jäsenet.

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

18 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

19 § Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

20 § Toimikunnat ja -henkilöt

Killan hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan hallitus voi antaa toimikuntien ja ­henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai ­kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous

21 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Killan toimi­ ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Killan hallinto­ ja kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä

22 § Päätöksen moitteenvaraisuus

Killan jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia killan päätöstä kiltaa vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten killan jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai näiden sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

23 § Merkkiohjesääntö

Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

24 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

25 § Killan purkautuminen

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi sen varat luovutetaan Tampereen Teekkarit ry:n käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen Teekkarit ry:tä ei ole, killan varat luovutetaan 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

26 § Reilu peli

Nämä säännöt ovat kaikille samat.

27 § Voimaantulo

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

killan_saeaennoet.txt · Last modified: 2020/04/20 23:01 by mihef