User Tools

Site Tools


hallituspestit

This is an old revision of the document!


Hallituspestit

TiTen päivittäistä toimintaa pyörittää killan hallitus, johon yleensä lasketaan kuuluviksi varsinaisen hallituksen lisäksi myös toimihenkilöt. Varsinaisen hallituksen jäsenillä on kuitenkin oikeudellinen ja rahallinen vastuu killan toiminnasta sekä äänestysoikeus hallituksen kokouksissa järjestettävissä henkilövaaleissa, kuten toimihenkilöiden valinnassa. Killan vaalikokouksessa syksyllä valitaan ensin hallituksenmuodostaja (joka on yleensä sama asia kuin seuraava puheenjohtaja), joka esittää hallitusehdotuksensa. Jos tämä ehdotus hyväksytään, tulee ehdotetuista henkilöistä killan seuraava hallitus. Ehdotuksen kaatuessa hallituksenmuodostaja ehdottaa uutta hallituskokoonpanoa.

Viimeaikaisia hallitusvirkoja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii hallituksen ja killan johtohahmona sekä huolehtii siitä, että killan toiminta hoituu mahdollisimman ongelmitta ja kilta pystyy tarjoamaan jäsenilleen palveluita ja tapahtumia sekä valvomaan jäsentensä etuja. Käytännössä puheenjohtaja siis laatii pohjat hallituksen kokousten esityslistoille, kutsuu kyseiset kokoukset koolle ja viran nimen mukaisesti johtaa niiden kulkua.

Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan.

Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon, tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Pestinsä puolesta puheenjohtaja kuuluu TTYY:n Kiltaneuvostoon, jossa kaikkien TTYY:n kiltojen puheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan kaikkia koskevista asioista, vaihtamaan toimintaideoita sekä järjestämään yhteisiä tapahtumia. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.

Sihteeri

Sihteeri kirjaa ylös kokouksessa käydyn keskustelun sekä päätökset ja kokoaa ne pöytäkirjaksi. Valmiit pöytäkirjat arkistoidaan killan arkistoon, ja niistä toimitetaan kopiot ylioppilaskunnan arkistoon. Lisäksi sihteeri julkaisee killan nettisivuille päätösluettelot kokouksista. Sihteerin pestiin kuuluu myös hallituslaisten nakkien hallinnointi eli tehtavien poimiminen pöytäkirjasta ja koostaminen hallituksen sopimalla tavalla muiden muistutukseksi.

Yritysvastaava

Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse, mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä.

Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan vasuulla on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.

Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla, joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi.

eSports-vastaava

eSports-vastavaa vastaa kaikesta killan jo olemassa olevasta eSports-toiminnasta ja uuden toiminnan kehittämisestä. eSports-vastaava johtaa ja näyttää suuntaa killan elektronisen urheilun kulttuurille. Vastaava suunnittelee ja järjestää tapahtumat yhdessä hallituksen kanssa ja hankkii niihin nakkiapua tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta.

Tällä hetkellä killan vuosittaiseen eSports-toimintaan kuuluu ainakin nämä: kolmet TiTe-lanit ja yhdet yhteislanit Lanitan kanssa, kaksi Games Done Swiftly tapahtumaa, ainakin yksi Hearthstone-turnaus, Wapun Tekken Tournament ja Crash Team Racing -turnaus.

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan yritetään järjestää: yhteistilaus toiseen tai molempiin Assembly-tietokonetapahtumiin, uusia lajikokeiluja (menneisyydestä esim NHL-turnaus) ja toteuttaa jäsenistön esittämiä ideoita.

Tulevaisuudessa eSports-vastaavan rooliin kuuluu myös vuonna 2015 perustetun Akateemisen Kynäriliigan pääjärjestäjän viitta.

Sopo-vastaava

Sopo-vastaava vastaa killan sosiaalipolitiikan valvomisesta ja siltä osin valvoo jäsenistön etuja. Vastaava kuuntelee jäsenistön mielipiteitä ja murheita sopohommiin liittyen ja tarvittaessa ajaa heidän asiaansa eteenpäin ylemmille tahoille. Hän pitää myös itse silmiään ja korviaan auki koulussa tapahtuvien asioiden ja suunniteltujen uudistusten suhteen ja tarvittaessa älähtää epäkohdista.

Sopo-vastaava edustaa TiTeä TTYY:n sopojaostossa edustaminen. Vastaava myös järjestää killalle lautapeli-iltoja ja leffa/sarjailtoja.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavalla on vastuu kaikista killan tiedotuskanavista, joihin siis kuuluvat killan nettisivut, sähköpostilistat, facebook, twitter sekä PoPin tapahtumakalenterin päivittäminen. Päätetyistä asioista tiedotetaan tiedotuskanavia käyttäen, eli kirjoitetaan tiedotus joka pistetään sivuille ja/tai sähköpostilistoille.

Killassa olevan sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen kuuluu myös pestiin, sekä kerran viikossa viikkotiedotteen kokoaminen ja lähettäminen sähköpostilistoille.

Tiedotusvastaavalle kuuluu vielä sähköpostilistojen moderointi. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä että lukee viestit, ja päästää listoille sopivat sähköpostit läpi eikä päästä roskapostia läpi.

Ylitutor

Ylitutor yhdessä fuksivastaavan kanssa muodostaa killan fuksivastaaviston ja on vastuussa killan fuksitoiminnasta. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen, orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.

Toinen Ylitutorin pestin tärkeä osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Oman killan hallituksen kokousten lisäksi fuksivastaaviston on osallistuttava fuksineuvoston kokouksiin, joissa suunnitellaan Beach Partyjä, Kiertoajelua, FuksiWundeRundea, Fuksisitsejä, Fuksikyykkää, Laskiaisriehaa ja Fuksiolympialaisia. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.

Xq- ja Ulkosuhdevastaava

Pestin pääasiallinen tehtävä on hoitaa ulkosuhteita muihin TTY:n ja muiden koulujen kiltoihin. Tätä hommaa hoidetaan sekä hallitusten välillä toimimalla yhteyshenkilönä muiden kiltojen hallituksiin ja jäsenistön tasolla järjestämällä Xquja ja muuta toimintaa muiden kaupunkien kanssa.

Pestiin siis kuuluu aikapaljon sähköpostin naputtelua, tilojen, bussien ja vastaavien varaamista sekä jonkun verran edustamista. Suuritöisin homma mitä tässä pestissä pääsee tekemään on killan Rankka XQun järjestäminen. Siinä tarvitaan suunnittelua, kommunikaatiota muiden kaupunkien välillä ja bussien yms. varaamista. Myös budjettien kanssa joutuu jonkun verran säätämään. XQujen järjestämisen lisäksi tässä pestissä perinteisesti autetaan tapahtumavastaavaa muiden tapahtumien järjestämisessä. Toimitaan siis vuoden ajan melkoisena taisteluparina.

Tämä pesti vaatii tekijältään siis kykyä suunnitella ja organisoida tapahtumia. Avoimmuudesta ja esiintymishalusta on hyöytyä. Myös paineensietokykyä tarvitaan kun tapahtumat tai xqut on käynnissä, sillä vastuu osallistujista ja aikatauluista on silloin sinulla. Pesti myös antaa paljon kun pääsee toteuttamaan itseään ja siinä samalla saa niitä tärkeitä kontakteja ympäri koulun ja Suomen ylipäänsä.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja maksaa killan laskut, laskuttaa muita tahoja ja hoitaa killan kirjanpidon. Lisäksi pestiin kuuluu budjettien tarkistaminen, kun joku muu hallituksen jäsen taloustilanteesta kyselee.

ATK-vastaava

Tässä hommassa tunkataan killan älykkäämpiä laitteita. Korjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uutta, jos keksitään. Kenttänä ovat siis kaikki ATK-järjestelmiin liittyvät asiat, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa. Debian 8 on aika monessa koneessa, ja komentoriviä on hyvä osata käyttää.

Isäntä

Isäntä huolehtii isällisellä otteella killan saunailtojen ja monien muiden tilaisuuksien järjestelyistä. Saunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky ja luentosaleja varataan kokouksiin ym. Isäntä varmistaa, että tilaisuuksissa on sauna lämmin, tarjoiltavana riittävästi juotavaa ja varmistaa niiden kuljetuksen paikalle vaikkapa TTYY:n pakettiauton vuokraamalla.

hallituspestit.1444987163.txt.gz · Last modified: 2015/10/16 12:19 by piiroinm