User Tools

Site Tools


hallituspestit

This is an old revision of the document!


Hallituspestit

TiTen päivittäistä toimintaa pyörittää killan hallitus, johon yleensä lasketaan kuuluviksi varsinaisen hallituksen lisäksi myös toimihenkilöt. Varsinaisen hallituksen jäsenillä on kuitenkin oikeudellinen ja rahallinen vastuu killan toiminnasta sekä äänestysoikeus hallituksen kokouksissa järjestettävissä henkilövaaleissa, kuten toimihenkilöiden valinnassa. Killan vaalikokouksessa syksyllä valitaan ensin hallituksenmuodostaja (joka on yleensä sama asia kuin seuraava puheenjohtaja), joka esittää hallitusehdotuksensa. Jos tämä ehdotus hyväksytään, tulee ehdotetuista henkilöistä killan seuraava hallitus. Ehdotuksen kaatuessa hallituksenmuodostaja ehdottaa uutta hallituskokoonpanoa.

Viimeaikaisia hallitusvirkoja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii hallituksen ja killan johtohahmona sekä huolehtii siitä, että killan toiminta hoituu mahdollisimman ongelmitta ja kilta pystyy tarjoamaan jäsenilleen palveluita ja tapahtumia sekä valvomaan jäsentensä etuja. Käytännössä puheenjohtaja siis laatii pohjat hallituksen kokousten esityslistoille, kutsuu kyseiset kokoukset koolle ja viran nimen mukaisesti johtaa niiden kulkua.

Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan.

Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon, tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.

Sihteeri

Sihteeri kirjaa ylös kokouksessa käydyn keskustelun sekä päätökset ja kokoaa ne pöytäkirjaksi. Valmiit pöytäkirjat arkistoidaan killan arkistoon, ja niistä toimitetaan kopiot ylioppilaskunnan arkistoon. Lisäksi sihteeri julkaisee killan nettisivuille päätösluettelot kokouksista. Sihteerin pestiin kuuluu myös hallituslaisten nakkien hallinnointi eli tehtavien poimiminen pöytäkirjasta ja koostaminen hallituksen sopimalla tavalla muiden muistutukseksi.

Yritysvastaava

Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse, mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä.

Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan vasuulla on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.

Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla, joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi.

hallituspestit.1444394754.txt.gz · Last modified: 2015/10/09 15:45 by zacky