User Tools

Site Tools


hallitushaun_pelisaeaennoet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hallitushaun_pelisaeaennoet [2021/10/15 04:42] (current)
ralliina created
Line 1: Line 1:
 +====== Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n hallitusvalinnan pelisäännöt ======
 +
 +==== Hallitusvalinnassa pyritään reiluuteen ja yhdenvertaisuuteen,​ avoimuuteen sekä matalaan kynnykseen osallistua. ====
 +
 +==== Hallitukseen hakeminen: ====
 +   * Hallitushaku alkaa syksyllä, hyvissä ajoin ennen vaalikokousta.
 +   * Hakuajan tulee olla vähintään viikko.
 +   * Hallitus viestii hausta ja sen vaiheista selkeästi jäsenistölle killan kanavissa.
 +   * Hallitukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomaketta hallinnoi hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, joku toinen sopiva henkilö.
 +      * Lomakkeessa kysytään hakemisen kannalta oleellisia kysymyksiä,​ esimerkiksi haettavaa hallituspestiä.
 +      * Halutessaan killan jäsen voi ehdottaa uutta haettavaa hallituspestiä lomakkeeseen ennen haun alkua.
 +      * Lomakkeessa on lisäksi “muu”-kohta,​ jossa hakija voi hakea haluamaansa hallituspestiin,​ joka ei ole listassa.
 +
 +==== Hakuaikana: ====
 +   * Hallitus pitää jäsenistölle avoimen hallituksen kokouksen.
 +   * Hallitus järjestää hallitushakuinfon,​ jossa kerrotaan hallituksen ja toimihenkilöiden pesteistä, hallitustoiminnasta ja hallitushakuprosessista.
 +      * Annetaan tilaisuus puheenjohtajahakijoille kertoa halutessaan ehdokkuudestaan.
 +      * Muiden pestien kohdalla ei käydä hakijoiden esittelykierrosta.
 +
 +==== Hallitushaastattelut:​ ====
 +   * Kaikille puheenjohtajaehdokkaille luovutetaan hallitushakijoiden tiedot. Tämän jälkeen puheenjohtajaehdokkaat haastattelevat hallitushakijat.
 +   * Haastattelujen sisältöä saa käyttää yleiskokouksessa valintojen perustelemiseksi.
 +   * Puheenjohtajaehdokkaat voivat päättää haastattelujen sisällöstä.
 +   * Kaikki hakijat haastatellaan yhdenvertaisesti ja reilusti.
 +   * Haastatteluissa on kerrallaan vain yksi hakija paikalla.
 +   * Halutessaan puheenjohtajahakijat voivat yhdessä haastatella ehdokkaita.
 +   * Puheenjohtajaehdokkaat saavat päättää pitämiensä haastattelujen pituuden, mutta haastattelun maksimiaika tulee olla kaikille hallitushakijoille sama.
 +      * Halutessaan ajasta voi hieman joustaa, mutta silloin pitää pyrkiä yhdenvertaisuuteen.
 +      * Rohkaistaan hakijoita tarvittaessa priorisoimaan pestejä, erityisesti jos hakukohteita on paljon.
 +   * Jos hallituspestiin kuuluu jatkavien toimihenkilöiden kanssa samassa tiimissä toimiminen, niin jatkavat toimihenkilöt voivat puheenjohtajahakijan ja hallituspestiin hakijan halutessa olla läsnä haastattelussa,​ kuitenkin vain suoraan pestiin liittyvien kysymysten aikana.
 +      * Esimerkiksi ylitutoria haastatellessa fuksivastaavat voivat näillä järjestelyillä olla paikalla.
 +
 +==== Esitysten ja hakijoiden julkaisu: ====
 +   * Puheenjohtajahakijat julkaistaan heti hakuajan päätyttyä.
 +   * Puheenjohtajahakijat muodostavat hallitusesityksensä ja sopivat hallituksen kanssa, miten ne julkaistaan.
 +      * Puheenjohtajahakijat varmistavat esitykseen valituilta henkilöiltä,​ että he ovat käytettävissä pesteihin ennen esityksen julkaisua.
 +      * Mikäli puheenjohtajaehdokas myöhästyy hallitusesitysten julkaisusta,​ esittäytyminen voidaan julkaista myöhemmin. Viimeistään kuitenkin yleiskokouksessa.
 +   * Kaikki hakijat julkaistaan aakkosjärjestyksessä hakupesteittäin samaan aikaan kuin julkaistaan puheenjohtajahakijoiden hallitusesitykset.
 +   * Hakijoista julkaistaan pelkät nimet ja haetut pestit.
 +
 +==== Yleiskokous:​ ====
 +   * Yleiskokouksen etenemisestä linjataan killan työjärjestyksessä.
 +   * Kokouksen puheenjohtaja valvoo keskustelun asiallisuutta.
 +      * Kokoukseen osallistujien tulee myös itse pitää huoli omien puheenvuorojensa asiallisuudesta.
 +   * Haastatellaan puheenjohtajaehdokkaat.
 +      * Jos hakijoita on useampi, heidät haastatellaan samaan aikaan vastausjärjestystä vaihdellen. ​
 +         * Jokaisella hakijalla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus vastata kaikkiin kysymyksiin.
 +         * Kokous määrittää vastausajan ennalta.
 +   * Valitaan puheenjohtaja.
 +   * Puheenjohtaja esittelee hallitusesityksensä kokoukselle.
 +      * Kokouksella on mahdollisuus esittää kysymyksiä hallitusesityksen ehdokkaille.
 +   * Kokous voi halutessaan pyytää puheenjohtajaa sekä esityksessä olevia ehdokkaita poistumaan salista keskustelun ajaksi.
 +      * Kokous voi pyytää henkilöitä (esim. puheenjohtajaa) takaisin saliin kysyäkseen tarkempia kysymyksiä.
 +      * Kokous voi halutessaan pyytää myös muita hallituspestiin hakeneita henkilöitä poistumaan keskustelun ajaksi.
 +      * Kokous voi halutessaan pyytää myös muita hallituspestiin hakeneita haastateltavaksi kokouksessa.
 +         * Jos monta ihmistä haastatellaan näin samaan aikaan, heillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus vastata kaikkiin kysymyksiin.
 +   * Mikäli joku ehdottaa hallitusesityksen kaatamista, äänestetään asiasta.
 +   * Mikäli hallitusesitystä ei hyväksytä,​ sovelletaan samoja pelisääntöjä myös uusien hallitusesitysten käsittelyssä.
 +
 +Tämä dokumentti on voimassa toistaiseksi ja se on hyväksytty killan kokouksessa 12.10.2021.
  
hallitushaun_pelisaeaennoet.txt · Last modified: 2021/10/15 04:42 by ralliina